Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

генеральний директор       Мiрецький Iлля Борисович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ВГП"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43020, Луцьк, Георгiя Гонгадзе, 25
4. Код за ЄДРПОУ
01880724
5. Міжміський код та телефон, факс
0332 78 91 05 0332 78 91 50
6. Електронна поштова адреса
i.ostapuk@vgp.in.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 25.04.2018 Публiчне акцiонерне товариство "ВГП" Приватне акцiонерне товариство"ВГП"
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) прийнято рiшення змiнити тип товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 25.04.2018 року. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: Публiчне акцiонерне товариство "ВГП". Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Приватне акцiонерне товариство "ВГП".