Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор       Мiрецький Iлля Борисович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ВГП"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43020, Луцьк, Георгiя Гонгадзе, 25
4. Код за ЄДРПОУ
01880724
5. Міжміський код та телефон, факс
0332 789126 0332 789 150
6. Електронна поштова адреса
i.ostapuk@vgp.in.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2018 припинено повноваження голова Наглядової ради Гоца Камiл Ярославович
0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ "ВГП" Гоца Камiла Ярославовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Гоца Камiлу Ярославовичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень голови Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Гоца К.Я. перебував на посадi голови Наглядової Ради з 24.04.2017 року.
24.04.2018 припинено повноваження член Наглядової ради Снiцаренко Олександр Олегович
0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) достроково припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ВГП" Снiцаренка Олександра Олеговича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Снiцаренку Олександру Олеговичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень члена Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Снiцаренко О.О. перебував на посадi члена Наглядової Ради з 24.04.2017 року.
24.04.2018 припинено повноваження член Наглядової Ради Пальчевський Iлля Iгорович
0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) достроково припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ВГП" Пальчевського Iллi Iгоровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Пальчевському Iллi Iгоровичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень члена Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пальчевський I.I. перебував на посадi члена Наглядової Ради з 24.04.2017 року.
24.04.2018 припинено повноваження член Наглядової Ради Мiрецька Наталiя Володимирiвна
0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) достроково припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ВГП" Мiрецької Наталiї Володимирiвни. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Мiрецькiй Наталiї Володимирiвнi – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень члена Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Мiрецька Н.В. перебувала на посадi члена Наглядової Ради з 24.04.2017 року.
24.04.2018 припинено повноваження член Наглядової Ради Турчин Володимир Валерiйович
0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) достроково припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ "ВГП" Турчина Володимира Валерiйовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Турчину Володимиру Валерiйовичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про припинення повноважень члена Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Турчин В.В. перебував на посадi члена Наглядової Ради з 24.04.2017 року.
24.04.2018 обрано голова Наглядової ради Гоца Камiл Ярославович
0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) та протоколом позачергового засiдання Наглядової ради № 41 вiд 24 квiтня 2018 року обрано на посаду голови Наглядової ради ПАТ "ВГП" Гоца Камiла Ярославовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Гоца Камiлу Ярославовичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою про обрання особи на посаду голови Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: з квiтня 2017 року обiймав посаду голови Наглядової ради ПАТ «ВГП». Особа є представником акцiонера «TISSICO LIMITED» («ТIССIКО ЛIМIТЕД»).
24.04.2018 обрано член Наглядової Ради Снiцаренко Олександр Олегович
0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ВГП" Снiцаренка Олександра Олеговича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Снiцаренку Олександру Олеговичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про обрання особи на посаду члена Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Iнвестицiйний дiм «Сертон» - директор iнвестицiйно-банкiвського напрямку, ТОВ «АРТ-Капiтал Партнерс» - керiвник iнвестицiйно-банкiвського напрямку за сумiсництвом, ТОВ «Форай Капiтал Україна» - директор з питань iнвестицiйної дiяльностi, з квiтня 2017 року обiймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «ВГП». Особа є представником акцiонера «TISSICO LIMITED» («ТIССIКО ЛIМIТЕД»).
24.04.2018 обрано член Наглядової ради Пальчевський Iлля Iгорович
0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ВГП" Пальчевського Iллi Iгоровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Пальчевському Iллi Iгоровичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про обрання особи на посаду члена Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ТОВ «Форай Капiтал Україна» - радник з питань iнвестицiйної дiяльностi, ТОВ «Драгон Капiтал» - радник з питань iнвестицiйної дiяльностi, з квiтня 2017 року обiймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «ВГП». Особа є представником акцiонера «TISSICO LIMITED» («ТIССIКО ЛIМIТЕД»).
24.04.2018 обрано член Наглядової Ради Мiрецька Наталiя Володимирiвна
0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ВГП" Мiрецьку Наталiю Володимирiвну. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Мiрецькiй Наталiї Володимирiвнi – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про обрання особи на посаду члена Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: помiчник генерального директора ПАТ «ВГП», з квiтня 2017 року обiймала посаду члена Наглядової ради ПАТ «ВГП». Особа є представником акцiонера «TISSICO LIMITED» («ТIССIКО ЛIМIТЕД»).
24.04.2018 обрано член Наглядової Ради Турчин Володимир Валерiйович
0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "ВГП" Турчина Володимира Валерiйовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Турчину Володимиру Валерiйовичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про обрання особи на посаду члена Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор департаменту збуту ПАТ «Iвано-Франкiвськголовпостач», з квiтня 2017 року обiймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «ВГП». Особа є представником акцiонера «TISSICO LIMITED» («ТIССIКО ЛIМIТЕД»).
24.04.2018 припинено повноваження генеральний директор- голова правлiння Мiрецький Iлля Борисович
0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ВГП" (протокол №41 вiд 24.04.2018р.) припинено повноваження голови правлiння – генерального директора ПАТ "ВГП" Мiрецького Iллi Борисовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Мiрецькому Iллi Борисовичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про лiквiдацiю колегiального органу та рiшення Наглядової ради про припинення повноважень голови правлiння – генерального директора. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. . Мiрецький I.Б. перебував на посадi голови правлiння- генерального директора з 06.12.2017 року.
24.04.2018 припинено повноваження член правлiння Саковська Свiтлана Леонтiївна
0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ВГП" (протокол №41 вiд 24.04.2018р.) припинено повноваження члена правлiння –директора фiнансового ПАТ "ВГП" Саковської Свiтлани Леонтiївни. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Саковськiй Свiтланi Леонтiївнi – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про лiквiдацiю колегiального органу та рiшення Наглядової ради про припинення повноважень члена правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Саковська С.Л. перебувала на посадi члена правлiння з 25.11.2015 року.
24.04.2018 припинено повноваження член правлiння Остапченко Олексiй Юрiйович
0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ВГП" (протокол №41 вiд 24.04.2018р.) припинено повноваження члена правлiння –директора комерцiйного ПАТ "ВГП" Остапченка Олексiя Юрiйовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Остапченку Олексiю Юрiйовичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про лiквiдацiю колегiального органу та рiшення Наглядової ради про припинення повноважень члена правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Остапченко О.Ю. перебував на посадi члена правлiння з 16.05.2014 року.
24.04.2018 припинено повноваження член правлiння Кутовий Валерiй Вiкторович
0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ВГП" (протокол №41 вiд 24.04.2018р.) припинено повноваження члена правлiння –заступника генерального директора ( з виробництва) ПАТ "ВГП" Кутового Валерiя Вiкторовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Кутовому Валерiю Вiкторовичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про лiквiдацiю колегiального органу та рiшення Наглядової ради про припинення повноважень члена правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Кутовий В.В. перебував на посадi члена правлiння з 25.11.2015 року.
24.04.2018 припинено повноваження член правлiння Ульянов Юрiй Валентинович
0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ВГП" (протокол №41 вiд 24.04.2018р.) припинено повноваження члена правлiння –заступника генерального директора ПАТ "ВГП" Ульянова Юрiя Валентиновича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Ульянову Юрiю Валентиновичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про лiквiдацiю колегiального органу та рiшення Наглядової ради про припинення повноважень члена правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Ульянов Ю.В. перебував на посадi члена правлiння з 25.11.2015 року.
24.04.2018 припинено повноваження член правлiння Васюк Костянтин Вiталiйович
0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ВГП" (протокол №41 вiд 24.04.2018р.) припинено повноваження члена правлiння –Радника з економiчних питань ПАТ "ВГП" Васюка Костянтина Вiталiйовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Васюку Костянтину Вiталiйовичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про лiквiдацiю колегiального органу та рiшення Наглядової ради про припинення повноважень члена правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Васюк К.В. перебував на посадi члена правлiння з 03.12.2015 року.
24.04.2018 припинено повноваження член правлiння Потiєнко Олена Вiкторiвна
0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ВГП" (протокол №41 вiд 24.04.2018р.) припинено повноваження члена правлiння –начальника вiддiлу маркетингу ПАТ "ВГП" Потiєнко Олени Вiкторiвни. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Потiєнко Оленi Вiкторiвнi – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про лiквiдацiю колегiального органу та рiшення Наглядової ради про припинення повноважень члена правлiння. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Потiєнко О.В. перебувала на посадi члена правлiння з 25.11.2015 року.
24.04.2018 обрано генеральний директор Мiрецький Iлля Борисович
0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Наглядової ради ПАТ "ВГП" (протокол №41 вiд 24.04.2018р.) обрано генеральним директором Мiрецького Iллю Борисовича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Мiрецькому Iллi Борисовичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення Наглядовою радою про обрання генерального директора. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: голова наглядової ради ПАТ «Iвано-Франкiвськголовпостач» з 27.04.2017року.
24.04.2018 припинено повноваження голова ревiзiйної комiсiї Антонюк Андрiй Федорович
0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) достроково припинено повноваження голови ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВГП" Антонюка Андрiя Федоровича. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Антонюку Андрiю Федоровичу – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про лiквiдацiю ревiзiйної комiсiї товариства. Згiдно нової редакцiї статуту новий склад ревiзiйної комiсiї обиратися не буде. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Антонюк А.Ф. перебував на посадi голови ревiзiйної комiсiї з 24.04.2017 року.
24.04.2018 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Лятичевська Iнна Валерiївна
0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) достроково припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВГП" Лятичевської Iнни Валерiївни. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Лятичевськiй Iннi Валерiївнi – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про лiквiдацiю ревiзiйної комiсiї товариства. Згiдно нової редакцiї статуту новий склад ревiзiйної комiсiї обиратися не буде. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Лятичевська I.В. перебувала на посадi члена ревiзiйної комiсiї з 24.04.2017 року.
24.04.2018 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Саврук Свiтлана Володимирiвна
0
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) достроково припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВГП" Саврук Свiтлани Володимирiвни. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Саврук Свiтланi Володимирiвнi – 0%. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв про лiквiдацiю ревiзiйної комiсiї товариства. Згiдно нової редакцiї статуту новий склад ревiзiйної комiсiї обиратися не буде. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Саврук С.В. перебувала на посадi члена ревiзiйної комiсiї з 24.04.2017 року.