Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння- Генеральний директор       Мiрецький Iлля Борисович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ВГП"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43020, Луцьк, Геогiя Гонгадзе,25
4. Код за ЄДРПОУ
01880724
5. Міжміський код та телефон, факс
0332 78 91 05 0332 78 91 50
6. Електронна поштова адреса
i.ostapuk@vgp.in.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 24.04.2018 300000 455708 65.83
Зміст інформації:
24.04.2018р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ВГП" (протокол №1 вiд 24.04.2018р.) прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом перiоду з 24 квiтня 2018 року по 30 квiтня 2019 року: договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, кредитних договорiв, позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi майном Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв iпотеки (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства) на суму до 300.000.000,00 (триста мiльйонiв) гривень включно (еквiвалент цiєї суми в валютi) стосовно кожного окремо укладеного правочину, що становить 65,83% вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства з обов’язковим попереднiм наданням дозволу Наглядовою радою Товариства. Гранична сукупна вартiсть правочинiв 300 000 тис грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 455 708 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв 65,83%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 34 366 256. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 34324769. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосувала "за" прийняття рiшення - 34324769, "проти" - немає.